ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จัดกิจกรรมไหว้ครู ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย เป็นประธาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของ คุณครู ที่ได้ดูแลอบรมสั่งสอนให้ความรู้ ความรัก ความอบอุ่นใกล้ชิด อบรมให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักสามัคคีช่วยเหลือแบ่งปันตลอดจนเป็นคนดี ที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม