ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนง ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 9 คน ในการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการแผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำพิพิธภัณฑ์แบบมีชีวิตและทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิศาสตร์ภาคกลางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งด้านทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม