ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประเมินคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 4 คณะ

วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดการประเมินคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 4 คณะ เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 4 คณะเป็นกรรมการในการคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ผ่านการประเมินและเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายศุภโชค กลึงกลม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม