ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รศ.ดร ชูสิทธิ์ ประดับเพชร์ เป็นประธานปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโรงแรม เดอะ คาวาลิคาซ่า รีสอทร์ อยุธยา โดยนำนิสิตนักศึกษามาร่วมศึกษาเรียนรู้และทัศนศึกษาสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันในลักษณะพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข เป็นการสร้างบรรยากาศความสามัคคี ส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รวมกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุข โดยมีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 50 คน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันวิทยาลัยชุมชน และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคกลาง เข้าร่วมอีก 50 คน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วม โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม