ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ หัวข้อ “การเขียนบทความในบริบทเชิงพื้นที่และการเผยแพร่บทความ” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ อาจารย์สาขามานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของคณาจารย์ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม