ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา

วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อพูดคุยและเสนอแนวคิดในการขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาการทำงานกิจการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและร่วมหาแนวทางการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับการบริหารงานตามนโยบายของผู้บริหาร โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 4 คณะ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม