ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก่อนการตรวจประเมินจริง (Pre-Audit) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม