ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย เรื่อง “แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน” โดยอยู่ในความดูแลของ ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธาน วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อบรมในหัวข้อ “จริยธรรมการทำวิจัยในคน” “กระบวนการวิจัยตามหลักยุติธรรม” และ “กระบวนการวิจัยตามหลักการให้คุณประโยชน์” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย เกี่ยวกับแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนได้รับความสนใจจากคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม