ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นจากการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายในงาน 113 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "ราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วหล้า" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ตรงกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียตินักวิจัยดีเด่น ดังนี้ นักวิจัยดีเด่น ประเภทได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนักวิจัยดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง นักวิจัยดีเด่น ประเภทมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ จำนวนสูงสุด ในมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.พิทยา ใจคำ นักวิจัยดีเด่น ประเภทมีบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต 3. อาจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด 4. อาจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล 5. อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์ 6. อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก 7. อาจารย์อัมมันดา ไชยกาญจน์ 8. อาจารย์ณัฐวุฒิ จั่นทอง 9. อาจารย์สายชล สุขญาณกิจ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ 13. อาจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 14. อาจารย์ ดร.นิพล แสงศรี 15. อาจารย์อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ 16. อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ 17. อาจารย์เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ 18. อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี 19. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล 21. อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี 22.อาจารย์ชุติมา นิ่มนวล 23. อาจารย์ชเนตตี จาตุรนต์รัศมี 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ 26. อาจารย์ศิริพล แสนบุญส่ง 27. อาจารย์รักษมน ยอดมิ่ง 28. อาจารย์วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์ 29. อาจารย์ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม