ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 423 คน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 64 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณ และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและนักเรียนรุ่นหลังต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม