ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดชุมพลนิกายาราม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งภายหลังจากเสร็จกิจกรรมทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ คณาจารย์ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และจับฉลากของขวัญปีใหม่ร่วมกัน จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน :

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม