ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเรื่องชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน กองนโยบายและแผน จัดประชุมเรื่องชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานและให้หน่วยงานจัดทำโครงการเสนอเจ้าภาพหลัก เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมี ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม