ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำหน่วยงานระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง

ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำหน่วยงานระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม