ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการ ARU CRM

ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 งานประชาสัมพันธ์ และนักศึกษา ARU Ambassador มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ARU CRM "อบรมเทคนิคการทำแฟ้มสะสมผลงานให้โดดเด่นเข้าตากรรมการ" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อ.วังน้อย โรงเรียนบางไทรวิทยา อ.บางไทร โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” อ.ภาชี โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" อ.บางปะอิน และโรงเรียนบางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย อ.ศิริพล แสนบุญส่ง อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ทราบเทคนิคการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานให้โดดเด่น เข้าตากรรมการ และใช้เป็นเอกสารในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม