ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา นายพัทร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวสมหมาย เถื่อนเมือง เลขานุการภาควิชาศัลยศาสตร์ฯ นางสาวอัญชลี ศรีสุข หัวหน้าหน่วยผ่าตัดออร์โธปิดิคส์ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้อารยธรรมที่หลากหลาย โบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีคุณค่าทางใจแก่อารยชนรุ่นหลัง ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม