ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการให้บริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ (Service-minded for Service Excellence)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม เรื่อง การให้บริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ (Service-minded for Service Excellence)” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application) โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน โดย อาจารย์วิยะดา วรธนานันท์ ที่ปรึกษาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม