ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีปิดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี) ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ หัวหน้าวิทยากรโครงการ ร่วมพิธีปิดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี) ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดพิธีมอบใบประกาศณียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี เป็นประธานมอบ โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน 36 คน เข้ารับใบประกาศณียบัตร กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนด้านบริการวิชาการตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี เพื่อให้การสนับสนุนด้านบริการวิชาการตามหลักสูตรกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายวิชาการ องค์กรภาครัฐ และสร้างความมั่นคงทางสังคม ให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวเกื้อหนุน ชุมชนช่วยเหลือ สังคมตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม