ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2565

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคาร ศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่ 1.อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 5 ราย ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 2.อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 55 ราย ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 3. เห็นชอบในหลักการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วนำเสนอในการประชุมคราวต่อไป และมอบหมายมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเล่มหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 4. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการก่อนส่ง สป.อว.ต่อไป 5. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการก่อนส่ง สป.อว.ต่อไป 6.เห็นชอบในหลักการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วนำเสนอในการประชุมคราวต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม