ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู

ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์ จัดค่ายพัฒนาวิชาชีพครู “กิจกรรมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู”สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง “ก้าวแรกสู่วิชาชีพครู” มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่ดี ตลอดจนปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกรัก ศรัทธาในวิชาชีพครู

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม