ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ อาจารย์ขวัญดาว มาอยู่ อาจารย์พสชนันทร์ พันธรรม อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล และอาจารย์ ดร.ธาริกานต์ ธนัญชยะกุล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการ 2566 รอบที่ 1 (Folio) ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 2565

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม