ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ “กระถางต้นไม้ผักตบชวาและผลิตภัณฑ์บอลบำบัดน้ำเสีย”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ “กระถางต้นไม้ผักตบชวาและผลิตภัณฑ์บอลบำบัดน้ำเสีย” ในจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ ได้รับเกียรติจากคุณชิษณุพงศ์ กอบัวแก้ว ครู วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม