ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระยาสารท ณ หนองปลิง และปุ๋ยมูลใส้เดือน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กระยาสารท ณ หนองปลิง และปุ๋ยมูลใส้เดือน” ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพโดยมี นายศตพร จันยะนัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม