ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ และวางแผนการตลาดไข่เค็มใบเตย และแหนมซิ่งริมบึง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวางแผนการตลาดไข่เค็มใบเตย และแหนมซิ่งริมบึง ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คน ในชุมชนมีอาชีพ โดยมี อาจารย์ ดร.สวิตา อยู่สุขขี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร อินทสนธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม