ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมการผลิตภัณฑ์บ้านหีบไฮโดรโปนิกส์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการผลิตภัณฑ์ บ้านหีบไฮโดรโปนิกส์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คน ในชุมชนมีอาชีพ โดยมี อาจารย์อภิชิต กระจ่างเย่า อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางมณีนุช หงษ์ทอง ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม