ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จัดอบรม “การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย หรือการประกอบอาชีพของคนในชุมชน รวมถึงเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือและแหล่งสืบค้นที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เหมาะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา) ในการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือเพื่อเผยแพร่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ เป็นประธาน เปิดการอบรมในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม