ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมการคิดต้นทุนในการผลิตสินค้า

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคิดต้นทุนในการผลิตสินค้า” ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการคิดต้นทุนในการผลิตสินค้า การฝึกคิดต้นทุนในการผลิตสินค้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม