ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุน มูลค่ารวม 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ARU พบครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 50 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี และจังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา ตลอดจนได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเครือข่าย (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ทุนมูลค่ารวม 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอข้อมูลภาพรวมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566การแนะนำหลักสูตรใหม่ ที่รองรับความต้องการตลาดแรงงานในอนาคต ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดโครงการนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับครูแนะแนว ในการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเข้ามาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม