ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “ละครชาตรีกับความอยู่รอด ต่อยอดสู่ความยั่งยืน” (ผ่านช่องทาง Facebook Live เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรเสวนาโดย คุณสำรวม เลิศทหาร ศิลปินละครชาตรีพื้นบ้านอยุธยา คุณบังเอิญ วงษ์กฤษณ์ ศิลปินละครชาตรีพื้นบ้านอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับละครชาตรี ตลอดจนการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงละครชาตรีให้คงอยู่ต่อไป เพื่อสร้างพื้นที่ทางวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดแทรกในบริบทต่าง ๆ ของสังคม โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ร่วมกันเสวนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างบรรยากาศในการแสดงออกทางความคิด และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัจจุบันมีคณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม