ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์กิตติพศ วีรอนันตมิตร อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการ 2566 รอบที่ 1 (Portfolio) ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 2565

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม