ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา “อัคราภิรักษ์ศิลปิน สืบสานสรรค์ศิลป์ภูษาแห่งสยาม”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา “อัคราภิรักษ์ศิลปิน สืบสานสรรค์ศิลป์ภูษาแห่งสยาม” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และกล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ดูแลและส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกสิ่งทอไทย และการแสวงหาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยสู่ความร่วมสมัย ซึ่งในภาคเช้ามีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “องค์อัคราภิรักษ์ศิลปินกับการอนุรักษ์ และสืบสานมรดกสิ่งทอไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์อุดม เหรียญตระกูล นักสะสมผ้าโบราณระดับนานาชาติ และคุณเอกพล รัตนะ เจ้าของธุรกิจ “วิฏฐะยา” ผลิตสินค้าเพื่อแฟชั่นชุดไทย และส่วนภาคบ่ายเสวนาในเรื่อง “การรังสรรค์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยสู่ความร่วมสมัย” วิทยากรโดย อาจารย์ ณกรณ์ ตั้งหลัก ประธานกลุ่มผาสาทแก้วผ้าทอลายโบราณ มหาสารคาม คุณทิวากร ไพเราะ เจ้าของห้องเสื้อ TIWAKORN BOUTIQUE ผู้ออกแบบตัดเย็บโดยการนำผ้าไทยมาผสมผสานเป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัย และคุณปาริชาต แก้วมณี ประธานชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองกรุงเก่า (ชวก.) โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลที่สนใจ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม