ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ชุมชนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย EM Ball (อีเอ็มบอล)

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ชุมชนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย EM Ball (อีเอ็มบอล) และกระถางผักตบชวา ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน ผศ.ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ และอาจารย์สุภลัคน์ จงรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม