ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ

ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 งานประกันคุณภาพ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตรสมคิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม อาจารย์สุนันทา คะเนนอก กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ กรรมการและเลขานุการ โดยมีคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 คณะ จำนวน 85 คน ร่วมนำเสนอข้อมูล เพื่อรับการประเมิน โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับดีมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับดีมาก คณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับดี คณะครุศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับดี จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม