ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 250 คน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน วิทยากรโดย คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แนะนำคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ แนะนำทีมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ การให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา การแต่งกายที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย การเสวนาหัวข้อ “ชีวิตการศึกษาและประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย” พิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมสันทนาการ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียน การสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัยและเพื่อให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการดำเนินชีวิตและนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในการดำรงชีวิตในรั้ว

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม