ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี)

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยภาคเช้าได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่วนภาคบ่ายเป็นการนำเสนอโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับสาขาวิชาและการทำวิจัยในชั้นเรียนแยกตามสาขาวิชา ณ ห้องเรียนอาคารครุสรรพสิทธิ์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม