ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา “วิศวกรสังคม” (Social Engineer)

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา “วิศวกรสังคม” (Social Engineer) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ลานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเสวนา ดังนี้ 1. นางสาวขนิษฐา ศรีลูกหว้า ผู้แทนชุมชนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. นางนิตยา สุขพอดี ผู้แทนชุมชนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. นางณัชศิริภัค พรรณอาราม ผู้แทนชุมชน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. นางสาวศตวรรณ คงสมจิตต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาและชุมชนได้เกิดกระบวนการการทำงานแบบมีส่วนร่วมตลอดจนร่วมถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงาน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม