ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาภาพจำในงานพัฒนา : การแสดงมุทิตาจิตแด่ครูนักพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ 60 ปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดเสวนาภาพจำในงานพัฒนา : การแสดงมุทิตาจิตแด่ครูนักพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ 60 ปี อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและสังคม อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงษ์กิจ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย และศิษย์เก่าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย อาจารย์ดาราพร ศรีม่วง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในการร่วมแสดงมุทิตาจิต ของคณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นักศึกษาทุกชั้นปี และศิษย์เก่าพัฒนาชุมชนในรุ่นการศึกษาต่างๆ อีกด้วย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม