ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนัก/สถาบันและบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม