ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมหารือการจัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมหารือการจัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกำหนดแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลกรวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเมืองมรดกโลกที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม