ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสโมสรคณาจารย์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน และได้สร้างผลงานที่เป็นคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ตลอดจนกล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อจากนั้นได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช ประธานชมรมอาจารย์และข้าราชการ ก.พ. อาวุโส กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่ชมรมฯ โดยในปีนี้ มีคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรุฬห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม