ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ในการเสนอมรดกภูมิปัญญา “ผ้าขาวม้า” ต่อยูเนสโก

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเสนอมรดกภูมิปัญญา “ผ้าขาวม้า” ต่อยูเนสโก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะทำงานจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าขาวม้า” ตัวแทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และตัวแทนชุมชนของแต่ละจังหวัดในการบรรยายที่มาและความสำคัญของการจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าขาวม้า” เพื่อเสนอยูเนสโก โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการนำเสนอยูเนสโก โดยนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร และนางสาวิตรี สุวรรณสถิต ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าขาวม้า” เพื่อเสนอยูเนสโกต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม