ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทย์ WoW! เกมส์

เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทย์ WoW! เกมส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและทักษะทางสังคมสำหรับนักศึกษาส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมมีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโถงกลางอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม