ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิต “เกษียณสำราญ สุขสานไมตรี” แด่...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิต “เกษียณสำราญ สุขสานไมตรี” แด่...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวมุทิตาจิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานด้วย พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ ได้กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมให้โอวาท และขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้นตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนสาขาวิชา และกลุ่มวิชา มอบของขวัญที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และรับประทานอาหารกลางร่วมกัน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม