ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่และพัฒนา Proposal ปี 2566

ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่และพัฒนา Proposal ปี 2566 ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยและการดำเนินงานภายใต้โครงการพร้อมกับการบริหารเครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเปียโนรีสอร์ทเขาใหญ่ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม