ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมหารือเพื่อแก้ไขตัวชี้วัดผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs) สายวิชาการ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมหารือเพื่อแก้ไขตัวชี้วัดผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs) สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อวางแนวทางการดำเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินการ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุมโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขึ้นมา 1 ชุด ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนประธานหลักสูตร ภายในคณะ คณะละ 1 ท่าน ตัวแทนอาจารย์ภายในคณะ คณะละ 1 ท่าน เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs) สายวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับจุดเน้นและนโยบาย ของมหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ของประเทศ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม