ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ลงนามรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย “โครงการวิจัยการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อผู้สูงวัย : นวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเมืองมรดกโลก สำหรับนักท่องเที่ยวสูงวัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางสารภี พูลศิริ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์สาขาวิชาการตลาด ลงนามรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย “โครงการวิจัยการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อผู้สูงวัย : นวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเมืองมรดกโลก สำหรับนักท่องเที่ยวสูงวัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา” กับตัวแทนชุมชน ว่าที่ร.ต.กิตติศักดิ์ เขนยทอง ประธานศูนย์ การเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง สวนไผ่ by ยายลี เพื่อให้ชุมชนตำบลสวนพริก เพื่อนำผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาหม่องใบหูเสือและยาหม่องน้ำใบหูเสือและนำไปผลิตและจัดจำหน่อยเพื่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มและคนในชุมชนตำบลสวนพริกต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม