ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมหารือระหว่าง คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ กับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 คณะวิทยาการจัดการ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด โดยคุณวัลลภ สิงหราช Education Partnership Expert พร้อมทีมงาน เข้ามาประชุมหารือ กับอาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อทำความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ด้านสหกิจศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การศึกษาดูงานในคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าและส่วนต่างๆ ของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อให้เกิด การพัฒนาระบบการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม