ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนและแสดงออกด้านความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ และปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน อาจารย์และสถาบัน และเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะจบการศึกษา โดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม