ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่ 1. อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 5 ราย 2.เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และขอปรับเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 หลักสูตร 3. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 4. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรับข้อเสนอแนะของกรรมการไปปรับปรุงแก้ไข และให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 5. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 6. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม