ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา คงประดิษฐ์ และตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 จำนวน 9 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดขึ้น ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม