ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานนิทรรศการวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานนิทรรศการวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ เช่น การนำเสนอเรื่องอาหารตามภูมิภาค การละเล่นพื้นบ้านญี่ปุ่นความเชื่อของคนญี่ปุ่น การจัดแสดงบอรด์ความรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น กิจกรรมสาธิตและทดลองทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teru teru bosu) พับกระดาษปลาคาร์ฟ สาธิตการทำขนมดังโงะ เล่นเกมส์ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นจากโครงงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่น จัดขึ้น ณ บริเวณโถงอาคารบรมพุทธาราม คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม